Archive for december 2006

Persbericht: Hogeschool Gent Studentenraad blijft VVS trouw

leave a comment »

Vrijdag 22 december 2006

De Hogeschool Gent Studentenraad (HGSR) betreurt de huidige malaise in de studentenparticipatie op Vlaams niveau. De verdeeldheid die op dit moment heerst, doet enkel afbreuk aan alle goede bedoelingen om de student zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de Vlaamse Overheid.

De HGSR is niet te spreken over het feit dat ze als één van de dissidenten in de hele discussie wordt aanzien. In enkele media werd de naam van de HGSR verkeerd geciteerd of in de verkeerde context geplaatst. De Algemene Vergadering van de HGSR bevestigt dan ook dat de studenten van de Hogeschool Gent, tot op vandaag, nooit hebben overwogen om uit VVS te stappen. De fractie erkent dat één van haar leden voortijdig is opgestapt uit de laatste vergadering van VVS en dat dit een verkeerde perceptie heeft gecreëerd. Dit opstappen bleek louter om persoonlijke redenen waarna de fractie zich de rest van de vergadering zijn constructieve zelve toonde.

De Algemene Vergadering van de HGSR en de VVS-delegatie blijven dus als één blok optreden. De leden van de AV betreuren ten zeerste dat er leugens zijn verteld en dat de naam HGSR door het slijk is gehaald enkel en alleen maar in een poging om dromen en utopieën van enkelingen te voeden. De HGSR betreurt dan ook de beslissing van LOKO om het schip te verlaten en is dan tevens blij dat VVS van zijn kant de deur op een kier laat. De HGSR is van mening dat het in de toekomst aangewezen is om terug als één groot geheel te acteren in het Vlaamse onderwijslandschap.

Ook in de toekomst zal de HGSR, als derde grootste fractie, zich dus constructief opstellen om van VVS een orgaan te maken dat iets betekent in Vlaanderen. De student moet en zal er wel bij varen. HGSR zal er alles aan doen om VVS zowel intern verder uit te bouwen als extern meer aanschijn te proberen geven. De HGSR blijft in deze optiek VVS trouw.

Written by korneelwarlop

december 22, 2006 at 2:35 am

Geplaatst in Uncategorized

BEHA-info: Factor is geboren!

leave a comment »

Nu de docenten toch aan het babyboomen zijn, konden wij studenten niet achterblijven. Niet zonder enige trots mag ik, in naam van de leden van de participatiecommissie, een geboorte aankondigen. Op haar installatievergadering dd. 28 november kreeg de participatiecommissie van het departement HABE de roepnaam FACTOR.

In het participatiedecreet, gestemd op 3 maart 2004, werd de oprichting van participatiecommissies wettelijk verankerd en uitgewerkt in het participatiereglement. De Hogeschool Gent diende, voor zover dit nog niet eerder gebeurd was, in elk departement een participatiecommissie -noem het gerust een studentenraad- in het leven te roepen.

De participatiecommissie van het departement HABE heeft tot doel de studenten een platform te bieden waar mogelijke problemen besproken of initiatieven genomen worden om het studentenleven op het departement in een optimale sfeer te laten verlopen. In deze context moet ook onze naam begrepen worden: FACTOR, act for!
Ons actieterrein is moeilijk onder één noemer te vatten. Dat kan gaan van het organiseren van een fuif, het inrichten van een debat tot het geven van advies aan het departement, het evalueren van de aangeboden opleidingen en het formuleren van standpunten in het kader van concrete thema’s die het onderwijs aanbelangen, zoals flexibilisering, diversiteit, levensbeschouwing,…
Om deze doelen te bereiken beoogt FACTOR een nauwe samenwerking met het departementshoofd, de departementssecretaris, de kwaliteitszorgcoördinator, de administratie en de vaste medewerker van de HGSR.

De raad bestaat uit de jaarvertegenwoordigende student(en) van elk studiejaar en de studentenvertegenwoordigers van ons departement in diverse raden (Vb. Sovoreg, Raad van Bestuur, departementsraad,…). De jaarvertegenwoordigende leerkrachten worden eveneens uitgenodigd maar hebben enkel een adviserende rol en hebben dus ook geen stemrecht. Hun aanwezigheid -dat wil ik benadrukken- wordt wel ten zeerste geapprecieerd. Omdat de commissie een vergadering is vóór maar ook dóór studenten, is de vergadering opengesteld voor alle geïnteresseerde en geëngageerde HABE-studenten. De commissie vergadert maandelijks. Ze bestaat uit een Algemene Vergadering (AV) en een Dagelijks Bestuur (DB). In het DB zetelen de voorzitter, de ondervoorzitters, de penningmeester en de secretaris en vergadert maandelijks, vóór de AV. Voorts wordt er voorzien in drie werkgroepen: WG cultuur, WG PR en juridische zaken en WG ICT en website. De leden van de AV zijn vrij om te kiezen in welke werkgroepen ze actief zullen zijn. De werkgroepen staan in nauw contact met de webmasters en met het DB.

Als je de voorbereiding meerekent, werd uiteindelijk al een paar keer vergaderd. Wat mij toen telkens opgevallen is, was het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee de aanwezigen uitpakten. Bij velen heerst dan ook een gevoel dat ze voor het eerst echt gehoord worden. Het is de stelligste overtuiging dat er een raad bestaat die niet met loze beloftes, maar met daadwerkelijke slagkracht de belangen van de studenten kan behartigen. Naar mijn bescheiden mening is het bestaan van zo’n raad dan ook gerechtvaardigd.

In dit startjaar zal FACTOR de werking rond drie pijlers bouwen. Ten eerste wordt een heuse startactiviteit op het getouw gezet met de bedoeling de studenten op de hoogte te brengen van het bestaan van onze studentenraad. Dit zal gebeuren onder het mom van een optreden of een receptie bij het begin van het tweede semester.
De tweede bouwsteen is het geven van een input bij de zelfevaluatie van de studierichtingen, zoals beslist op de laatste departementsraad. Als derde en laatste doel stelt FACTOR zich het opzetten van een procedure waarbij de laatstejaarsstudenten eventuele kosten verbonden aan hun thesis, terugbetaald kunnen krijgen.

Wij van FACTOR, als vertegenwoordigd orgaan van de studenten, engageren ons dan ook (en we hopen van jou hetzelfde) om met iedereen binnen het departement in een constructieve sfeer de krachten te bundelen met als doel HABE en HABE-ers naar een (nog) hoger niveau te tillen.

Korneel Warlop, Voorzitter FACTOR

Written by korneelwarlop

december 15, 2006 at 4:47 am

Geplaatst in Uncategorized