Archive for september 2007

We want you…

leave a comment »

rekrutendag1.gif

Written by korneelwarlop

september 29, 2007 at 11:50 am

Geplaatst in Uncategorized

Gezien: Milk Inc Supersized II

with 2 comments

milk26.jpgEr zijn bepaalde uitwasemen van onze maatschappij waarvan het niet heel duidelijk is waar ze vandaan komen. Milk Inc is daar zeker een voorbeeld van. Wie heeft nog nooit eens uit volle borst een Regi-song in het al leeglopende café gebruld? Uw dienaar alvast wel. Bewustzijnde van deze marginale attitude is dit dan ook gepermiteerd. De teksten van Milk Inc zijn inhoudloos, de muziek waardeloos, de looks ronduit vulgair en het publiek van een wel héél divers allooi. Gelukkig kan de blonde limburger terugvallen op geslaagde beats. En die Linda? Ja, daar is eigenlijk niets over te zeggen. Dat moet je zien om te geloven.

Het optreden in het Sportpaleis was dan ook best amusant: Marginale t-shirts, veel te veel bier, zes schorre stembanden… Toch was het ronduit frappant dat het optreden zelf eigenlijk maar een heel kleine twee uur duurde, drie vierde van de nummers niet die van hen waren en dat ze megahits als “Walk on water” niet eens door de boxen jaagden, ze alle twee geen toon kunnen vasthouden. Een groot deel van de show was accoustisch gebracht en dat was geen goed idee. Waarom dingen doen waar je niet goed in bent?

Kortom, een amusant maar beschamende avond!

Written by korneelwarlop

september 29, 2007 at 11:31 am

Geplaatst in Uncategorized

Opening Academiejaar: Speech “De paradox voorbij”

with one comment

 Beste Aanwezigen,

Beste studenten,

Dames en Heren,

Parijs, 25 mei 1998. Het moet een inspirerende dag geweest zijn voor de onderwijsministers van Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Op die dag besloten ze namelijk samen te werken aan de harmonisering van het Europese Hoger onderwijs om zo te komen tot “a European Higher Education Area”. Dit akkoord, beter bekend als het Sorbonne-akkoord, diende als basis voor het latere Bolognaproces. Een prachtig conceptueel plan waarvan de krachtlijnen ondertussen al een brede ingang vonden; vergelijkbare diploma’s, de BaMa-structuur, het creditsysteem, een verhoogde kwaliteitszorg en de promotie van de Europese dimensie in het hoger onderwijs. Deze mix bleek aan te slaan want ondertussen schreven al 45 landen zich in het Bolognaproces in. Bijgevolg bleek de harmonisering van het hoger onderwijs ook de Europese dimensie te overstijgen. Een succesverhaal! Althans, zo lijkt het.

Het hoeft geen betoog dat ook het Vlaamse onderwijslandschap d.m.v. het structuurdecreet grondig hertekend werd. Zo leidde de  implementatie van de Verklaring van Bologna tot het oprichten van de associaties. Die laatste zouden van Vlaanderen  hét kenniscentrum bij uitstek moeten maken. Objectief gezien, andermaal een sterk staaltje conceptueel denken, dus. Het lijkt vanzelfsprekend maar laat dat net hetgeen zijn waar het ons in België en Vlaanderen zo vaak aan ontbreekt: een concept, een visie op langere termijn. Sterker nog; men zou zich de vraag kunnen stellen waar het hoger onderwijs in Vlaanderen zou gestaan hebben zonder de broodnodige Europese dimensie.

Dames en heren,

Europa is geen zaligmakend iets. Ondanks de vele verdiensten, bleek ook Vlaanderen niet immuun voor de Europese onvolmaaktheden. De noodkreet naar een socialer Europa is dan ook volledig terecht: Het ontbreken van een coherent en strategisch sociaal beleid is een smet  op het Europese blazoen en stemt tot nadenken. Zo is het toch op z’n minst bedenkelijk te noemen dat de echte ontstaansreden van het Sorbonne-akkoord au fond, niet de harmonisering van het Europese Hoger Onderwijs tot doel had, maar wel het verhogen van de internationale competitiviteit van Europa in de wereld. Dat de harmonisering niet zozeer ideologisch ingegeven was, blijkt (zoals reeds eerder aangehaald) door het ontbreken van een sociale dimensie. Nochtans zorgt een brede participatie in het hoger onderwijs voor een grotere sociale rechtvaardigheid en sociale cohesie. Deze verhoogde toegankelijkheid zou er op termijn moeten toe leiden dat iedere student zijn studies zonder obstakels, gerelateerd aan sociaal-economische achtergrond, kan vervolmaken. Paradoxaal genoeg heeft de Bolognahervorming in verschillende landen zelfs tot een tegenstrijdig effect geressorteerd.

Ook de VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, was van dat oordeel en trok begin augustus naar het Grondwettelijk Hof tegen de verviervoudiging van het inschrijvingsgeld voor de hernieuwde lerarenopleiding.

Indien we onze focus richten op zaken als het hoge inschrijvingsgeld, het ontbreken van een kostendekkende basisbeurs voor alle studenten wat betreft studiefinanciering, en -in bepaalde gevallen- de ontoegankelijkheid tot de sociale voorzieningen; kunnen we ons terecht zorgen maken over de sociale dimensie van ons onderwijs. Welk gezinsbudget kan dit financieel nog aan? Democratisering van ons onderwijs is geen verfoeilijke theorie maar een realiteit die

nodig au sérieux genomen dient te worden. Het is nooit slecht om zelfs op een feestelijke dag als vandaag daaraan herinnerd te worden.

Dames en heren,

Beste studenten,

Vandaag is het dus bovenal een feestelijke dag! Ik heb namelijk de eer om te melden dat ook onze studentenraad, de HGSR, een nieuw tijdperk is ingetreden. Nooit eerder waren er zo veel mogelijkheden om als student je stem te laten horen in diverse instellingen en raden: VVS, de Gentse Associatie, de Gentse Asssociatie Studentenraad, de Raad van Bestuur van de HoGent, de studentenraad, de departementsraden, de opleidingscommissies, Sovoreg en sinds kort ook nog de participatiecommissies. U hoort het; een overvloed aan mandatarissen die vanaf dit jaar, onder aansturing van de studentenraad, bijeengebracht worden. In het verleden gebeurde dit immers niet, waardoor het voor de studentenvertegenwoordigers vaak een raadsel was wie of wat ze moesten vertegenwoordigen. Daarnaast wil de studentenraad iedere student, ook diegene die niet verkozen zijn, de kans geven om te participeren. Hiertoe werden werkgroepen opgericht die dus openstaan voor alle enthousiastelingen. Op die manier brengen we de interne democratie voelbaar dicht bij de studenten.

Met het goedkeuren van het participatiereglement bevestigde de Hogeschool Gent dat het haar menens is met haar studenten. Ik kan dan ook niet anders dan daaruit besluiten dat ze alles in het werk zal stellen om haar interne democratie levendig te houden. De praktijk brengt helaas nog te veel gevallen aan het licht waarbij dit niet het geval is: Vergaderen op de meest onmogelijke uren, weinig begeleiding, verstoorde of geen communicatie…  Bij deze wil ik dan ook alle betrokkenen oproepen om het participatiereglement naar de ziel te interpreteren!

De studentenraad van de hogeschool is sinds vorig academiejaar, door de uitstap van de Leuvense koepel (LOKO), de tweede grootste instelling geworden binnen de Vlaamse Vereniging van Studenten. Deze machtspositie moet het dan ook mogelijk maken om als

hogeschool een bepalende rol te spelen in het discours dat anders nogal nadrukkelijk door universiteiten vorm gegeven wordt. Op die manier hoopt de HGSR dan ook een stem te zijn

voor alle hogescholen in Vlaanderen. Daarnaast willen we ook, wars van alle eigenbelang,  werk maken van een hereniging met de vrienden uit Leuven. Ik hoop van harte dat we ze kunnen overtuigen dat enkel één verenigde Vlaamse studentenraad, die spreekt uit één naam, de waardige vertegenwoordiger kan zijn van ALLE Vlaamse studenten.

Ook binnen de associatie willen we bruggen bouwen. De flexibilisering maakte het mogelijk om de grenzen van de diverse associatiepartners te overstijgen. Gezamenlijke belangen verdienen dan ook een gezamenlijke aanpak en waar kan dat dan ook beter dan in de GAST, de Gentse Associatie Studentenraad. Al te vaak dienen de associaties nog als een strategisch middel, terwijl ze net naar de inhoud toe een steeds belangrijkere rol toebedeeld krijgen m.b.t. de academisering. Wij hopen dan ook dat de samenwerking tussen de diverse studentenraden zal leiden tot een meer doorgedreven associatiewerking tussen de partnerinstellingen.

Dames en heren,

Beste studenten,

Voor wie richten we ons onderwijs in? Waarom mooie concepten maken als we ze niet kunnen uitvoeren? Een verviervoudiging van het inschrijvingsgeld is geen democratisering, harmonisering is geen kwestie van competitiviteit en administratieve overlast mag (zoals de VLOHRA stelde) de flexibilisering niet bedreigen. Ook de schrijnende onderfinanciering van onze instelling houdt momenteel in dat niet alleen de normale werking maar ook de  academiseringsdoelstellingen onbereikbaar ver van ons af komen te staan.

Dergelijke kronkels gaan vaak voorbij aan de rede en zorgt voor een paradoxaal beleid dat verder afglijd van haar verweesde, aangroeiende basis. Maar wat is er na deze paradox? Wordt het niet de hoogste tijd dat we gaan inzien dat we ons onderwijs moeten teruggeven aan hen waarvoor het bedoeld is: de studenten? Het zou de geloofwaardigheid van ons hoger onderwijs vergroten en de vele paradoxen doen afnemen. Laat ons er samen, op een positieve manier, blijvend werk van maken!

Aan iedereen een hartverwarmend academiejaar toegewenst!

Written by korneelwarlop

september 28, 2007 at 9:59 am

Geplaatst in Uncategorized

Pers: Hogergeschoolde schoolverlaters hebben veel kans op job

leave a comment »

Hogergeschoolde schoolverlaters hebben het nog nooit zo goed gedaan als de jongste jaren.Dat zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) woensdag naar aanleiding van de opening van het nieuwe academiejaar aan de Hogeschool Gent. Naast minister Peeters deden ook studentenvertegenwoordiger Korneel Warlop en Mireille Deziron, directeur van Jobpunt Vlaanderen, een woordje.

“Het restpercentage schoolverlaters in 2005-2006 was nooit zo laag en tevens was ook de groep die in het jaar na afstuderen geen enkele werkervaring opdeed, danig gedaald. De professioneel gerichte bachelors hebben met voorsprong de beste kansen op de arbeidsmarkt”, aldus Peeters.

Uit VDAB-cijfers over 2005-2006 blijkt volgens de minister dat na een jaar slechts 6 procent van deze schoolverlaters nog geen job had en dat slechts 1,2 procent een jaar na afstuderen nog geen werkervaring had opgedaan. “Dit neemt niet weg dat ook de academisch afgestudeerde schoolverlaters zich een verbeterde positie op de arbeidsmarkt konden aanmeten”, haast Peeters zich. Van hen was gemiddeld 8 procent nog werkzoekend na een jaar en had 3 procent nog nooit gewerkt een jaar na afstuderen.

Written by korneelwarlop

september 26, 2007 at 1:16 am

Geplaatst in Uncategorized

Vandaag: HoGent kickt-off…

leave a comment »

 

Vandaag start voor de HoGent het academiejaar. De plechtige opening gaat door in de statige Karel Miry-zaal van het departement Conservatorium. Volgende sprekers staan op het programma:

De paradox voorbij

door Korneel Warlop, voorzitter van de studentenraad van de HoGent

De comfortzone van een degelijk personeelsbeleid

door Mireille Deziron, directeur van Jobpunt Vlaanderen

Leren in een dynamische kenniseconomie

door Kris Peeters, Vlaams minister-president

Daarna volgt de traditionele receptie en later op de avond gaat ook het Sint-Pietersplein uit de bol met het muzikale programma. (zie hieronder) Overdag kunnen alle studenten er ook al terecht voor meer KICKS! En jawel, ook een bezoekje aan De Pallieter zal er niet aan ontbreken… Gent zal bruisen! (en ik vermoed mijn asperientje de dag erna ook)

Written by korneelwarlop

september 25, 2007 at 10:45 pm

Geplaatst in Uncategorized

Soep aan het front

leave a comment »

Het academiejaar staat voor onze Gentse stadswallen op de poort te beuken.

In deze super drukke tijden van vergaderingen, onthaaldagen, infomomenten en andere Student Kick-offs is het vaak nogal schipperen tussen de grenzen van realiteit en fantasie. Surrealisme troef dus! Zelden ervaart een mens zo hard dat er maar 24 uur in een dag zitten…een kapitale fout van god die dan vermoedelijk betere dingen te doen had. (De afwas of een lekkere beurt met “maagd” Maria).

Enfin, ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ zal zeker van pas komen. Al te vaak liet ik me vangen aan smossige vergaderbroodjes, schoppen vol pinten, exquise restaurantuitspattingen… Het leek vaak meer een ‘gezonde maag in een omwald lichaam’. Om ook deze zaken te veranderen kocht ik me deze week een staafmixer aan. Schitterende uitvinding uit de jaren ’50 met een ongelofelijke hoeveelheid aan truckjes allerhande (soep maken is er daar één van, wellicht de saaiste).  Mijn eerste experiment was het maken van een groentensoep. Voor 80 eurocent en een kleine elektriciteitskost heb ik een dampende pot soep waar ik een hele week kan van eten! Een vloeibaar konijn word ik wellicht nooit maar wat gezonder eten en meer bewegen helpt me alvast in gezondheidsmythes te geloven. Actieve bifidus, dus! (sorry, dat moest er eens uit)

Toch was ik in mijn voedingsindustriehype rap ontnuchterd toen ik op de Becel-website de leeftijd van mijn hart berekende: Volgens de site is er geen vuiltje aan de lucht. Stel je voor: mijn hart is zo oud als ik… En weg, het geloof in de voedingsindustrie! Leve het gezond verstand! We weten wel beter.

Written by korneelwarlop

september 23, 2007 at 3:10 pm

Geplaatst in Uncategorized

Persbericht: Student Kick-Off ’07: Nog groter, feestelijker, gentser!

leave a comment »

Het academiejaar 2007-2008 staat voor de deur voor de Gentse universiteit en hogescholen. Net als vorig jaar wordt het begin van het academiejaar ingezet met een Big Bang die de grootste studentenstad van Vlaanderen waardig is: Student Kick-Off ’07. Op 26 september 2007 zullen duizenden ervaren en nieuwbakken studenten het Gentse Sint-Pietersplein inpalmen. Dit welkomstfeest voor en door studenten is bij deze tweede editie reeds uitgegroeid tot het grootste studentenevenement van Vlaanderen.  De ingrediënten van de succesvolle eerste editie zijn grotendeels behouden gebleven: topmuziek, kicks, infotainment en een reuze-BBQ. De tweede editie wordt echter nog groter, nog feestelijker en nog Gentser! Op het programma staan onder andere Eddy Wally, Mintzkov, Bart Peeters, Vive La Fête en DJ Bobby Ewing (Discobar Galaxie). Daarnaast trakteert Student Kick-Off de Gentse studenten op een mega – death ride over het Sint-Pietersplein. Om de nieuwe studenten wegwijs te maken in de studentenwereld is er een infodorp met interactieve en originele standjes van de Gentse studentenverenigingen, de hogeronderwijsinstellingen, de Stad Gent en Gentse verenigingen als gentblogt.  Dat een organisatiecomité met enkel Gentse studenten dit alles in goede banen leidt, is op zich reeds uniek. Bovendien is Student Kick-Off zowat het enige project waarbij alle Gentse hogeronderwijsinstellingen, over de associatiegrenzen heen, samenwerken. De nauwe samenwerking tussen de Gentse studenten(verenigingen), de Stad Gent, de sponsors van het project en de onderwijsinstellingen verzekert daarenboven de structurele werking van Student Kick-Off.

Written by korneelwarlop

september 21, 2007 at 6:57 am

Geplaatst in Uncategorized

Student Kick-off op JIM tv!!!

leave a comment »

Komt dat zien! Komt dat zien! 

Written by korneelwarlop

september 17, 2007 at 1:03 pm

Geplaatst in Uncategorized

Naar een meer menselijke participatie

leave a comment »

Studentenvertegenwoordigers zijn te vinden in alle soorten en gewichten. Het is als het ware een dwarssnede van de maatschappij (of dat zou het toch moeten zijn). Er zijn dikke, domme, slimme, magere, homo, hetero, katholiek, vrijzinnig, allochtoon, extremist, socialist, romanticus, conservatief, liberaal… maar één ding hebben ze, wat de critici ook mogen beweren,  gemeen: een engagement!  Zelden was er in een samenleving zo’n overvloed aan leuke evenementen, participatiemogelijkheden allerhande, reizen, workshops… Een overvloed waar onze ouders alleen maar konden van dromen. Die massa aan mogelijkheden of (zoals de amerikanen dat zo mooi kunnen zeggen) ‘opportunities’ is een stille getuige van onze welvaart en onze grote westerse luxe die, eenmaal men het oude Europa verlaat, al gauw als decadent gaat aanvoelen.

Deze achtergrond indachtig beweeg ik me door de boeiende wereld van de studentenparticipatie. Het is een boeiende job  (jawel, de tijd dat stuver zijn een hobby was, ligt wel degelijk achter ons) vol valkuilen en intriges. Vaak krijgen ze niet het respect dat ze verdienen bij de collega-studenten, worden ze bespot als “postjesjagers” of “zakkenvullers” en de bewindslieden in de instellingen staan eigenlijk (maar dat horen ze niet graag) ook helemaal niet te wachten om verantwoording en inspraak te verlenen. En toch. Toch  zijn er zoveel jonge mensen bereid om (bijna al) hun vrije tijd hieraan op te offeren. Voor wie of voor wat, kan men zich terecht afvragen. Eens de auladeuren achter ons toe zijn getrokken, wacht immers de grote wereld. En dan is het pas voor de knikkers.

image40.gif

(Hart en hersenen: de  balans dient nodig hersteld)

Zoals ik al zei; men kan van stuvers veel zeggen, maar men kan ze niet verwijten dat ze geen engagement tonen. Toegegeven, er zitten altijd wel enkele rotte appels in de mand die het meer begrepen hebben op persoonlijke verrijking dan op collectief succes. Die horen er natuurlijk niet thuis. Afgelopen jaar en ook nu weer merk ik enkele denkwaardige trends op. Waar ik me zorgen om maak, is tweeledig: enerzijds is er de beperkte instroom. Hoewel we nog nooit zo veel participatiemogelijkheden hebben gehad, blijkt het in quasi elke instelling moeilijker geworden om geëngageerde mensen te vinden die als stuver willen fungeren. Niet alleen het democratisch gehalte maar ook de continuïteit van de studentenparticipatie komt daarbij in gevaar. Een tweede zorgelement is de manier waarop stuvers onderling met elkaar omgaan. In plaats van gezamenlijk en eendrachtig, maar met respect voor elkaars eigenheid en opvattingen, het onderwijsbeleid in Vlaanderen mee vorm te geven, laten velen zich verleiden tot een kemphanengevecht. Het lijkt wel alsof hetgeen hen bindt kleiner is dan hetgeen hen scheidt. Erger wordt het nog wanneer blijkt dat ook stuvers binnen dezelfde instelling of associatie elkaar gaan bekampen. Het lijkt onwaarschijnlijk maar schier overal komt dit voor. Een spijtige zaak.

Stuvers overal te lande verdienen het nodige respect maar ze moeten zelf ook inzien dat hun gedrag of manier van doen vaak de ogen uitsteekt. En ja, mea culpa, ook ik zal daar waarschijnlijk niet ongevoelig aan zijn. Dit bewustzijn doet me echter verleiden tot het maken van goede voornemens. Laat ons, als stuvers, wat menselijker met elkaar omgaan. Het zal de zaken vaak wat minder gecompliceerd maken. Laat ons wat meer denken in termen van “de student” en niet in termen van “mijn instelling”. Leuk bijkomend voordeel; het zal de sympathie en de betrokkenheid van de student ook vergroten en de kans dat we zo het probleem van de instroom op lange termijn kunnen oplossen is reëel. Het zou dus van een kapitale fout getuigen indien we zelf de oorzaak zouden zijn van onze problemen. Laat ons dus vooral wat menselijker met elkaar omgaan en bewijzen dat we de naam “studentenvertegenwoordiger” echt waard zijn.

Eens dergelijke goede voornemens bewaarheid worden kan mijn kerst alvast niet meer stuk.

Written by korneelwarlop

september 11, 2007 at 10:12 pm

Geplaatst in Uncategorized

HGSR uit de startblokken!

with 3 comments

Na een deugddoende vakantie is het nu meenens. De studentenraad van de Hogeschool Gent zal er staan bij de start van het academiejaar 2007-2008! Om de inhoudelijke kant van de zaak goed te verkopen, werd er de afgelopen maanden ook  gesleuteld aan ons imago. We moeten als studentenraad ons wat meer gaan profileren en de frisse wind die er momenteel waait, overbrengen bij de studentenraad. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het promotiemateriaal voor de eerste semester (flyers, affiches, gadgets…) U, student in Gent, zal ons nog moeilijk niét kunnen opmerken! Hieronder ziet u in primeur het nieuwe officiële logo van de HGSR en de belangrijkste data die u natuurlijk als de bliksem in uw agenda neerpent!

logo-hgsr-kleur.gif

26 september: Plechtige Opening Academiejaar + Student Kick-off (hele dag op en rond St-Pietersplein)

 4 oktober: Rekrutendag voor alle geïnteresseerde studenten (om 18u30 @ Cocteau ov)

18 oktober: Welcome to the City (bijna gratis fuif voor de HoGentstudenten vanaf 22u @ ICC)

25 oktober: Eerste Algemene Vergadering HGSR

29 november: Music Maniacs (powered by JIM-tv) @ HoGent

Written by korneelwarlop

september 10, 2007 at 2:41 pm

Geplaatst in Uncategorized